தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

குனிந்து பார்த்தால் கோபுரம் தெரியாது

     

மனிதன் தனக்கான பாதையைத் தீர்மானித்தது தானே பயணிக்க தொடங்குகிறான்,  தொடர்ந்து பயணிக்கும் போது காலம் சில வித்தைகளை கற்று காட்டுகிறது.  சிலநேரம் வழி வழிப் பாதை மாறி பயணிக்கிறான்.  மீண்டும் தான் நினைத்த  பாதையைக் கண்டுபிடித்து பயணிக்கும் காலம் சில தேர்வுகளை நடத்துகின்றது.  இங்கே அறிவாளிகள் வெற்றி பெறுவதில்லை, அனுபவசாலிகலே வெற்றி பெறுகிறார்கள்.  காலம் எனக்கு சில தேர்வுகளை நடத்தியது.


ஆசிரியர் - பிரகாசுபாரதி
பக்கம்80
ரூ. 65.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு2018
ISBN
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி