தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

உணவு உழவு – எதிர்காலம் - கி. வெங்கட்ராமன்

  


   

வேளாண்மை நசுக்கப்பட்டு வருவதன் பொருளியல் காரணிகளையும், அதற்குப் பின்னுள்ள பெருநிறுவன அரசியலையும் எடுத்துரைக்கும் இந்நூல், இன்றைய வேளாண் சிக்கல்களுக்கு பல தீர்வுகளையும் முன்வைக்கிறது.

ஆசிரியர்

கி. வெங்கட்ராமன்
பக்கம்136
ரூ. 100.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு
முதல் பதிப்பு ஆகத்து - 2017
இரண்டாம் பதிப்பு சனவரி -  2018
ISBN9788193896983
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி