தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

கல்வி அரசியல் - கி. வெங்கட்ராமன்

  


   

புதிய கல்விக் கொள்கை, நீட் என கல்வியின் மீது அடுத்தடுத்து தொடுக்கப்பட்டு வரும் தாக்குதலுக்குப் பின்னுள்ள அரசியலையும், கல்வியை சனநாயகப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும், ஆழமான விவாதங்கள் வழியே உணர்த்துகின்ற நூல் இது!

ஆசிரியர்

கி. வெங்கட்ராமன் 
பக்கம்176
ரூ. 150.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்புமுதல் பதிப்பு நவம்பர் 2017 -
இரண்டாம் பதிப்பு   சூலை 2018
ISBN9789388546232
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி