தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

சாதியும் தமிழ்த்தேசியமும் - பெ. மணியரசன்

  


   

தமிழ்ச்சமூகத்தில் புரையோடியுள்ள சாதியத்தை அதன் வேருக்குச் சென்று ஆய்வு செய்யும் இந்நூல், சாதியை வீழ்த்த நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஆக்கத்திட்டங்களையும் முன்வைக்கிறது!

ஆசிரியர் பெ. மணியரசன்
பக்கம்120
ரூ. 100.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்புமுதல் பதிப்பு - சூன் 2012,
ஐந்தாம் பதிப்பு - சூலை 2018
ISBN9789388546041
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி