தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

திராவிடம் : தமிழர் மறுமலர்ச்சியை வளர்த்ததா, வழிமாற்றியதா?

  


   

தமிழ்நாட்டு அரசியல் களத்தில் அண்மைக் காலமாகக் காத்திரமான தருக்கம் நடந்து வருகிறது. இந்தியத் தேசியம் - திராவிட இனவாதம் - தமிழ்த் தேசியம் ஆகியவை குறித்த தருக்கமே அது! இந்தத் தருக்கத்தைப் பெரிய அரசியல் கட்சி எதுவும் நடத்தவில்லை. அவை அரசியல் போட்டி அடிப்படையில் தனிநபர் தாக்குதல், போட்டிக் குற்றச்சாட்டுகள் என்ற விமர்சனங்களில் மட்டுமே பெரிதும் கவனம் செலுத்துகின்றன.

தேர்தல் ஆதாய அரசியலை முதன்மைப் படுத்தாத இயக்கங்கள், அறிவுத்துறை சார்ந்தோர் இடையேதான் மேற்குறித்த மூன்று கூறுகள் தரப்பிலிருந்தும் தருக்கங்கள் நடைபெறுகின்றன. குறிப்பாகத் தமிழ்த்தேசியத்திற்கும் திராவிடத் திற்கும் இடையேயான தருக்கம் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

“திராவிடம் : தமிழர் மறுமலர்ச்சியை வளர்த்ததா? வழி மாற்றியதா?’’ என்ற இந்நூல் மூன்றாம் பதிப்பாக வெளி வருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எது அசல்? எது போலி? எது உண்மை? எது தோற்றப் பிழை? - என்று ஆழமாகத் தமிழ்ச் சமூகம் தருக்கம் செளிணியும் காலம் இது!

தத்துவம் தேவை; தத்துவ வழிபாடு ஆபத்தானது. சரியான தலைமை தேவை; தலைமை வழிபாடு கூடாது என்ற உண்மை களைப் பட்டு அறிந்த சமூகம் நம் சமூகம்!ஆசிரியர் - பெ. மணியரசன்
பக்கம்336
ரூ. 150.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்புசெழுமைப்படுத்தப்பட்ட புதிய பதிப்பு 2020
ISBN
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி